I en böj utmed landsvägen i Fivelstad, mellan Skänninge och Vadstena, låg ett hus med stora skyltfönster som tidigare varit en affär. Byggnaden var sliten och nedgången. Någon verksamhet hade det inte varit på många år. Den som åkte förbi kunde fortfarande ana den gröna färg som en gång i tiden prytt byggnaden. Det som varit bygdens centrum, en plats dit människor åkte, var nu övergiven. Ingen stannade längre, ingen brydde sig, ingen tog ansvar.

Även om byggnaden i Fivelstad inte längre finns kvar fungerar den som en symbol för många östgötar som känner att ingen längre lyssnar, som bor på orter där servicen försvinner och där jobben blir färre. Östergötland är ett län med storstad och framgång – men också med landsbygd och en känsla av att ingen längre stannar, ingen längre bryr sig och ingen längre tar ansvar.

Även om känslan byggts upp under lång tid bär också vi moderater ett ansvar för att utanförskapet – känslan av att vara trängd – vuxit på landsbygden och i mindre orter. Vi behöver svara upp genom att visa ledarskap som tar oron på allvar, men också genom att utmana självbilden när den är felaktig.

Även om bilden av det förfallna huset kan symbolisera självbilden på en del orter kan vi samtidigt se en stark utvecklingskraft på många håll. Känslan av en landsbygd på tillbakagång är långt ifrån sann. Företagandet gror, de gröna näringarna skapar många nya jobb, det byggs nya bostäder, i flera kommuner investeras det i IT-infrastruktur på just landsbygden. Vi kan se att intresset för svenskt jordbruk, djurhållning och matens kvalitet ökar, vilket lagt grunden för företeelser som Bondens marknad där man kan sälja sina produkter direkt till konsument för priser som ligger högt över de stora grossisternas bulkpriser. Det säkerhetspolitiska läget gör också att frågan om vår förmåga till självförsörjning återigen hamnat i välkommet fokus.

För oss moderater är det här inga nya frågor. Diskussionens vågor har också gått höga bland våra förtroendevalda kring förutsättningarna för – och motsättningarna emellan – stad och landsbygd. För oss moderater är det däremot självklart att inte acceptera tanken på att stad och landsbygd är varandras motsatser. Vi ser att de kompletterar varandra och behöver varandra. Staden klarar sig inte utan landsbygden och landsbygden klarar sig inte utan staden. Vår ideologiska utgångspunkt bottnar nämligen i tron på marknadsekonomi och tillväxt, att resurserna kan växa och komma alla till del genom företagande, arbete och innovation.

Moderaterna har ambitionen att vara det parti som bäst känner Östergötland. Vi behöver fortsätta vinna storstäderna, men samtidigt återuppbygga förtroendet på landsbygden och i de mindre tätorterna. Med öppna ögon ska vi titta på regionens utmaningar och diskutera dem med östgötarna. Det är så vi lägger grunden för vår politiska utveckling inför nästa val. Därför ger vi oss nu gemensamt ut på Östgötaresan, en resa i länet för att formulera vår vision för hela Östergötland.

Vi älskar Östergötland

Östergötland är Sveriges fjärde största region om vi ser till befolkning, med goda förbindelser genom järnväg, vägar, hamn och flyg – och med en närhet till mälardalen och den starka tillväxtmotorn Stockholm. Som region har vi alla förutsättningar att kunna prestera väl, men ändå har vi många problem. Utbildningsnivån är något lägre än riksgenomsnittet. Tillväxten och lönsamheten i våra östgötska aktiebolag utvecklas inte i samma takt som riksgenomsnittet. Nyföretagandet är relativt sätt lägre och arbetslösheten högre än riksgenomsnittet.

Det finns såklart stora skillnader mellan olika delar av Östergötland. Kommunerna presterar olika och har olika förutsättningar. Linköping och Norrköping är regionens tillväxtmotorer. De två städerna lägger gemensamt grunden för tillväxt, innovation och företagande. För oss är det en självklarhet att integrationen mellan dem måste öka, både för att det stärker regionen och underlättar många östgötars vardag.

Samtidigt som storstäderna fungerar som regionens motor är den också beroende av regionens andra delar. Varje kommun – med sina förutsättningar, erfarenheter och möjligheter – utgör grunden för det Östergötland vi tror på. Att bidra med skogsnäring, naturnära eller billigare boendemiljöer, småföretagaranda och livsmedelsproduktion är minst lika viktigt för helheten som studentmiljöerna, stora besöksmål och högteknologisk industri.

Även om samarbetet i regionen tagit stora steg framåt de senaste mandatperioderna behöver mer göras. För allt fler östgötar är kommungränser, och den historiska rivalitet som funnits mellan orter, ointressanta. Man är uppväxt på en ort, bor i en annan, jobbar i en tredje och vännerna bor i en fjärde. Det ställer krav på politiken att också leverera gränslösa lösningar och samarbeten som underlättar vardagen och lägger grunden för framgång och tillväxt. Allt för länge har framgång mätts i relation till grannens dito, istället för att politiken grundlagt tanken om att grannens framgångar också är en förutsättning för egen framgång.

Bildandet av Region Östergötland, en gemensam översiktsplan för Linköping-Norrköping och etableringen av Fjärde Storstadsregionen/East Sweden är ett par exempel på hur ramverk skapats för samarbete. För oss moderater är det en självklarhet att fortsätta sträva mot en ökad regional integration. När östgötarna nu efterfrågar ökat regionalt samarbete ska vi också kliva fram och leda en sådan utveckling.

Urbaniseringens utmaningar

Städerna lockar tiotusentals nya invånare i Sverige varje år. Människor lockas av en bättre arbetsmarknad, av möjligheten till utbildning, utbud av service och upplevelser. Närheten till andra och tätheten av människor lägger grunden för en resurseffektivitet och utveckling som annars inte är möjlig att uppnå. Urbaniseringen som trend är inte ny, utan mycket gammal, och har kraftigt bidragit till att öka samhällets välstånd. Urbaniseringen har varit positiv som generell utveckling och Moderaterna anammar den urbana utvecklingen. Samtidigt är vi också medvetna om och vill jobba med att hantera de problem och utmaningar som urbaniseringen skapar både i storstäderna och de orter och kommuner som tappar invånare.

I storstäderna ser vi problem med stora investeringar, kämpande trafiksystem och växande utanförskapsområden. Särskilt bekymmersam är bostadssituationen, där en icke-fungerande bygg- och bostadsmarknad har skapat problem med trångboddhet och en extrem prisbild. Allt för ofta har också politiken låtit städerna breda ut sig på kringliggande jordbruksmark istället för att ta den viktiga diskussionen om förtätning och mer urbana stadskärnor.

Landsbygdens möjligheter

Landsbygdens möjligheter ligger i det som alltid varit landsbygdens styrkor. Närheten till naturen, entreprenörsandan och uppfinningsrikedomen. Minskande befolkningsunderlag gör att man ställs inför nya utmaningar, men också nya möjligheter för de som varit duktiga på att se möjligheter.

Medvetenheten om att städerna och landsbygden inte är varandras motsatser ökar. Det finns en stark integration mellan stad och land och ett ömsesidigt utbyte, vilket inte minst blir tydligt i östgötaregionen. Merparten av landsbygdens befolkning har sitt dagliga arbete, eller studier, i någon av regionens större städer eller tätorter. Samtidigt kan konstateras att landsbygdens arbetskraftsförsörjning till stor del sker från de större tätorterna i länet. Det sker således stora dagliga utbyten mellan stad och land i Östergötland.

Samspelet mellan stad och landsbygd öppnar för entreprenörer på landsbygden att möta nya kundgrupper. Det tydligaste exemplet är kanske Bondens marknad, där lantbrukare kan sälja sina varor direkt till kund för ett avsevärt högre pris än vad grossisternas centrallager är villiga att betala. Många har också breddat sin verksamhet och blivit mångsysslare med fler ben att stå på. Man är inte bara livsmedelsproducenter utan även landskapsvårdare, snöröjare, turistföretagare och energiproducenter.

Landsbygdsturism har goda förutsättningar att utvecklas i den glesa landsbygden. Östergötlands skärgård är en unik natur- och kulturmiljö. Turismen ger arbetstillfällen som bidrar till den bofasta befolkningens försörjning. I skärgården är den bofasta befolkningen också en förutsättning för att en levande skärgård ska bevaras.

Vi moderater menar att det finns skäl att måla bilden av landsbygden i betydligt ljusare färger än vad man ofta kan se i krisreportage från mindre orter. Vi kan se en stark utvecklingskraft, ett växande näringsliv och spännande bostadsmiljöer där politiken skapat sådana möjligheter. Östergötland är också en av de få platser där det kraftsamlats kring innovation och utveckling genom Vreta kluster som miljö för de gröna näringarna.

Utvecklad service

Ett av de stora orosmolnen på landsbygden handlar såklart om den service som många stadsbor tar för given. Närhet till en mataffär, fungerande mobiltäckning och kollektivtrafik är inte lika självklar för den som bor på en mindre ort i Östergötland. Hur vi ska kunna möta behoven av service på landsbygden är en av Östgötaresans kanske viktigaste utmaningar. Vi moderater tror på marknadsekonomi, på en effektiv offentlig sektor och en fungerande service till medborgarna. Det är en nöt för oss att knäcka hur det ska kombineras genom nya smarta lösningar. Kan lanthandel, bokbussar, hemtjänst och brevbärare ”laddas” med flera uppdrag för att öka den ekonomiska bärkraften? Kan bredbandsutbyggnad göra att fler ärenden kan utföras digitalt? Kan kollektivtrafik snarare vara en taxibil som man beställer när den behövs, än en buss som åker runt, runt i ett fastlagt omlopp?

En resa mot vår framtida vision

För oss handlar inte Östgötaresan om en resa tillbaka i tiden, utan ett arbete för att formulera vår vision för Östergötland. Vi moderater har ambitionen att vara det parti som bäst känner Östergötland. Vi behöver se och förstå utmaningarna i hela länet.

  • Vi älskar Östergötland!
  • Vår ambition är att formulera en vision för framtidens Östergötland.
  • Grunden för vår syn på samhällsutvecklingen och våra politiska förslag grundar sig i tron på marknadsekonomin och tillväxt, att resurserna kan växa och komma alla till del genom företagande, arbete och innovation.
  • Vi välkomnar regionalt samarbete där alla bidrar till utvecklingen. För oss är det självklart att grannens framgång också lägger grunden för vår framgång.
  • Vi accepterar inte tanken på att stad och landsbygd är varandras motsatser. Vi ser att de kompletterar varandra och behöver varandra. Staden klarar sig inte utan landsbygden och landsbygden klarar sig inte utan staden.
  • Vi anammar den urbana utvecklingen, med Linköping och Norrköping som motorer i Östergötland. Samtidigt är vi måna om att framgången kommer alla till del och att vi ger varandra möjlighet att haka på varandras utveckling.
  • Moderaterna är det parti som känner Östergötland bäst och är stolta över allt det som vi är fantastiskt duktiga på. Östergötland är värt att vara stolt över, Östergötland är värt att försvara.
  • Förutsättningarna och utmaningarna skiljer sig i olika delar av Östergötland. Som moderater har vi en gemensam värdegrund, men vi tror att lösningar skapas bäst av den som känner sin stad eller hembygd. Vi tror inte på enhetliga lösningar som ska fungera för alla, utan på lokala lösningar på lokala problem.

Alla människor och sätt är välkomna

Ambitionen med Östgötaresan ska vara att lära känna vårt län. Vi ska vara det parti som känner Östergötland bäst. Det sker genom många aktiviteter och många engagerade moderater lokalt, regionalt och nationellt. Det kan ske genom samtal med människor, med föreningar och med näringsliv – men det kan också ske genom att vi erbjuder andra uttryckssätt än vi normalt arbetar med.

Vi moderater välkomnar alla som vill bidra i vår resa. Det kan vara genom en reseberättelse, novell, artikel, video, podd eller bildserie. För att skapa en överblickbarhet och öppenhet samlar vi allt här på hemsidan.

Vi behöver bli fler och ska erbjuda de vi möter möjlighet till engagemang, från ett enskilt bidrag i vår resa eller som nya medlemmar och förtroendevalda i moderaterna.